GHI LẠI THƠ KÍNH SỚ DÂNG LỄ ĐỀN CHA

NGÀY KỴ NHẬT ANH LINH

CỦA ĐỨC CHA THƯỢNG ĐẲNG QUỐC CÔNG TIẾT CHẾ

TRẦN HƯNG ĐẠO

Ngày 20/8/Mậu Tý – Ngày 19/9/2008

Kính mời Cha chứng cơm ngày giỗ

Ngày anh linh quá cố về Trời

Là ngày Cha hiển Thánh cho đời

Cho dân nước đời đời cúng giỗ

Ngày Cha đi gọi ngày quá cố

Ngày cho dân, cho nước non nhà

Một ngày đời vĩnh biệt người Cha

Một đám tang thật là trọng đại

Một đám tang đời đời nhớ mãi

Việc lưu truyền rộng trải muôn nơi

Cho Việt Nam đất nước con người

Cho thế hệ muôn đời bất tận

Nơi mộ phần, nơi Thần giấu cất

Nơi linh thiêng bao tấc đất dày

Nơi gọi mồ im bặt xưa nay

Nơi có một, sử này có một

Chưa ai biết nơi có sự tốt

Cho dân Nam xã tắc hùng cường

Cho nước nhà mộ Thánh Đại Vương

Cho dân tộc phi thường có một

Một dấu thiêng ghi tột độ cao

Một dấu tích lịch sử ghi vào

Không ai biết nơi mồ của Thánh

Một đám tang hai nơi đặc trách

Bao quan tài ai mách được chi

Người biết có sao chẳng biết gì

Bởi phép Trời do Trời giấu cốt

Có nơi giấu thật là chu tất

Có nơi chôn cẩn mật từ xưa

Qua bao đời sớm tối chiều trưa

Nơi mộ phần trần không biết được

Hồn của Cha có lời qui ước

Mồ của Cha Nhà nước lo toan

Không một ai được xin lo làm

Việc xây mồ Cha ban quyết định

Việc của Thần, Thần sẽ dự tính

Đến năm nào Nhà nước lo xây

Việc của Thiên Cha sẽ mách bày

Ngày giỗ lo chọn ngày tốt đẹp

Cha đã có sơ đồ ghi chép

Nơi mộ phần theo phép của Cha

Việc hệ trọng của nước Nam nhà

Việc Thiên cơ của tòa Tiên Thánh

Đền Hòa Bình sẽ lo trọng trách

Ghi lời Cha rành mạch tỏ tường

Lời của Cha gửi tới Trung ương

Bộ Văn hóa lo lường giúp Thánh

Thánh sẽ có cách

Chỉ rõ mộ phần

Ai được ghi vần

Mời Cha chỉ bảo

Sẽ có bản thảo

Gửi Nhà nước Nam

Bản thảo Cha làm

Xây phần lăng mộ

Xây thật kiên cố

Có số mộ phần

Của nhà họ Trần

Nhà Cha Hưng Đạo

Nước dân hiếu thảo

Xây mộ cho hồn

Xây lăng trường tồn

Đền công báo đáp

Hồn Cha ghi tạc

Những tấm lòng trần

Về lễ đền ân

Dâng tiền công đức

Lời Cha đánh thức

Cho toàn dân ta

Nghe rõ lời Cha

Đọc cho đồng viết

Những lời đặc biệt

Trong sớ hôm nay

Cha dạy trong ngày

Giỗ Cha Kiếp Bạc

Dân hãy ghi tạc

Lời Cha Trần Triều

Dân hãy nhất điều

Lễ không vàng mã

Không lễ tiền âm

Mã dâng phí công

Phí tiền dân lễ

Đừng ai kể nể

Dâng mã tiền vàng

Dâng đồ hoa man

Là thứ giả dối

Dâng lễ phải tội

Vì ghi biếu Cha

Bao cây vàng ra

Toàn đồ bịp bợm

Lời Cha ngắn gọn

Dân hãy nhớ ghi

Khi lễ nhớ thì

Tiền thật bỏ két

Đó là ý đẹp

Xây dựng Đền Thần

Đền Cha Thánh Nhân

Đền ân đáp nghĩa

Đoàn Hòa Bình vâng lời Thiên Đế

Dạy đường tu dành để báo ân

Lễ Thánh Thần, lễ Phật độ dân

Lễ những lễ Thánh Thần hưởng được

Mười năm rồi Thánh Cha dạy trước

Đường đạo tu của nước, của dân

Lễ Cha Mẹ, lễ Thánh, lễ Thần

Lễ đền ân hồn trần liệt sĩ

Lễ người có công cao bền bỉ

Cho nước dân, dân nước Nam nhà

Lễ hồn thiêng đất nước Nam ta

Lễ tổ nghiệp, Ông Cha nước Việt

Đền Kiếp Bạc một đền đặc biệt

Của dân Nam nước Việt hùng cường

Có hồn Cha hiển Thánh phi thường

Có bốn phương Đất Trời cảm hóa

Có bốn phương dân nước cảm tạ

Một người Cha là hồn Đế Vương

Hồn Tổ Nước tái đường giúp thế

Hồn Tổ Nước làm nên dâu bể

Sự uy nghi ở chốn nơi này

Ở Đền Trần Kiếp Bạc xưa nay

Sự hùng cường Đại Vương Hưng Đạo

Sự linh thiêng hồn Cha kính cáo

Với Tổ Tông non nước Nam nhà

Đền Kiếp Bạc thờ hồn của Cha

Hồn cả nhà cùng là tướng sĩ

Năm lẻ tám, năm của niên kỷ

Năm Thánh Thần quyết chí ra tay

Báo nước dân biết Tâm Linh này

Hồn Thánh Thần vô ngần trọng đại

Hồn thiêng nước vô cùng vươn trải

Với đỉnh cao của giới Tâm Linh

Một sự lạ có thật vô hình

Đây lời thơ Tâm Linh Thánh đọc

Dạy toàn dân biết để đọc học

Sửa điều sai làm lại cho mình

Cho đường tu sáng đẹp uy linh

Cho văn hóa nước mình trọng đại ./.