LỜI THIÊN Ý CHỈ CỦA CHA

LỆNH QUỐC GIA ÂM PHẦN NƯỚC VIỆT

(10h ngày 04/08/2008 – 04/7/Mậu tý)

Lời Cha đặc biệt

Từ ở tòa vàng

Đọc lời vẻ vang

Giáng về giúp nước

Từ bao đời trước

Đến bao đời nay

Nước, dân không hay

Không hề biết được

Lời từ kiếp trước

Của Ông, Cha ta

Đánh quỷ trừ tà

Nước ta phải diệt

Diệt cho hết tiệt

Những kẻ yêu ma

Những hồn yêu tà

Hại dân, hại nước

Hồn giặc kiếp trước

Hồn giặc từ xưa

Hồn giặc dây dưa

Đất trần nước Việt

Lời Cha đặc biệt

Báo nước Nam trần

Cán bộ biết phần

Về Thánh giáng hạ

Việc làm vô giá

Giúp nước, giúp dân

Giúp việc nước cần

Giúp việc dân muốn

Nếu để sẽ muộn

Khổ nước, dân Nam

Việc tiến hành làm

Truy quét tà giặc

Quét hồn phản tặc

Hại nước, hại dân

Hại bao người trần

Hại bao việc Thánh

Việc làm trọng trách

Cho nước dân ta

Bao đồng đạo tà

Xưng Cha làm việc

Nay Cha cho biết

Bài viết gửi đi

Lời Cha đọc ghi

Đến Ban nghiên cứu

Nghiên cứu không thiếu

Những việc Thiên Đàng

Những việc Thánh làm

Giúp dân, hộ Quốc

Giúp từng việc được

Cho nước, cho dân

Cho dưới âm phần

Bao việc cần tới

Việc Thánh mong đợi

Chờ đếm từng ngày

Rất tốt đẹp hay

Năm nay sẽ được

Năm nay Cha ước

Việc sẽ hoàn thành

Công việc tiến hành

Tháng mười đích danh

Hai mươi lo việc

Hôm nay cho viết

Lời Thánh báo ban

Báo trước cho Đoàn

Làm việc nghĩa cả

Làm việc lớn cao

Truy quét tà vào

Giải về từng nước

Việc nào làm trước

Việc nào làm sau

Công việc bắc cầu

Do Thánh nước Việt

Công việc liên tiếp

Trong bảy ngày liền

Công việc của Thiên

Thánh truyền chiếu chỉ

Công việc bền bỉ

Trận đánh bảy ngày

Thánh sẽ ra tay

Việc làm thành đạt

Hồn tà lừa gạt

Rồi sẽ có ngày

Thánh nước ra tay

Sẽ trừ bằng hết

Phép Thánh sẽ triệt

Từng con tà thần

Đang ở trong thân

Những người hành đạo

Những người kiêu ngạo

Xưng Bác, xưng Cha

Xưng Mẹ nước nhà

Xưng Tòa Phật Thánh
Xưng nhiều trọng trách

Làm việc lớn to

Làm việc chăm lo

Cho tà ngoại đạo

Lòng đồng gian giảo

Bịa đặt việc làm

Lừa dân tu quàng

Tu lâu ngấm đạo

Lừa dân gọi láo

Mở phủ trình đồng

Nhiều người cuồng ngông

Cũng ùa theo họ

Nào là gõ mõ

Nào là tụng kinh

Đàn mã linh đình

Hầu bóng la liệt

Thầy mo không biết

Chỉ biết gọi mò

Thầy tà kiếm no

Tiền trần bỏ túi

Việc Thần túi bụi

Truy quét đạo tà

Giúp nước, dân ta

Giúp ra việc Thánh

Cha báo rành mạch

Hãy báo từng đồng

Về cửa Thiên Hồng

Đền Cha làm việc

Việc làm đặc biệt

Phải cần đông đồng

Phải nhiều phép công

Mới làm được việc

Cha sẽ cho viết

Bài viết cho dân

Đất có tà thần

Dần dần giải thoát ./.

   Kính viết theo lời Hồn Thánh đọc

 (ngày 04/8/2008 – 04/7/ Mậu Tý)

Trưởng đoàn: Phạm Thị Xuyến