NGÀY GIỖ TỔ VUA HÙNG

NGÀY 10 THÁNG 3 HÀNG NĂM 

NGÀY 31/3/2020

Cứ hàng năm vào ngày giỗ Tổ

Giỗ Tổ Vua, Tổ ở Đền Hùng

Ai sinh Vua là Tổ lẫy lừng

Tổ Thuỷ Tổ cao từng sinh dưỡng

Đời nối đời chưa ai biết được

Về Tổ Tông, Dòng tộc từ xưa

Ai sinh ra và ai kế thừa

Cho Dòng tộc từ xưa để lại

Từ xưa nay nước dân mãi mãi

Giỗ Tổ Vua dựng nước xây đời

Các Vua Hùng có công bao đời

Dựng nước, giữ nước thời Cổ Việt

Ngày mùng mười Vua Hùng từ biệt

Về với Thiên, với Địa nước nhà

Gọi ngày giỗ Tổ Vua nước ta

Đức Vua Hùng có công dựng nước

Đức Vua Hùng có công làm được

Dựng nước, xây nền nước Văn Lang

Nước đầu tiên Cha Mẹ Trời ban

Cha Lạc Long, Mẹ Âu Cơ trưởng

Sinh trăm con đã đồng trí hướng

Dựng nước, xây nền, sinh ra dân

Để đời đời Dòng tộc nước trần

Có muôn dân, có Thần hộ Quốc

Cả đất nước chưa ai biết được

Rằng Tổ Tông sinh nước là ai

Ai là người Tổ gốc đại tài

Sinh ra Tổ, Tổ sinh Vua được

Ngày giỗ này Vua Hùng sẽ ước

Được nói ra với nước, với dân

Chính Vua Hùng đọc bài viết vần

Báo cho nước, cho dân biết rõ

Để từ đây nước dân sáng tỏ

Biết lời Vua báo rõ nước nhà

Vua Hùng, Ông đã có công ra

Nhưng công lớn vẫn là Tổ Nước

Là Cha Mẹ sinh Vua đã được

Phúc cho đời nhờ có Mẹ Cha

Có Tổ Tông, Trời Đất sinh ra

Sinh Tổ Nước, Tổ Nước sinh tiếp

Lời của Trời đã được niêm yết

Từ ngày xưa cho mãi mai sau

Để đời đời trường cửu dài lâu

Đời bất tận, muôn đời có Tổ

Tổ Trời là Tổ Cố

Tổ nước là thứ hai

Vua Hùng là con trai

Phải lo việc dựng nước

Tổ Nước đã nguyện ước

Phải báo đáp sinh thành

Tổ Trời là đích danh

Cho muôn dân trăm họ

Cho người đời sáng tỏ

Phải biết rõ ngọn nguồn

Từ đâu có trần dương

Có muôn vàn vạn vật

Trời cho biết sự thật

Chỉ có Trời cho hay

Trời đã báo nước này

Nước Việt Nam biết trước

Nước Việt Nam đã được

Viết lịch sử nhà Trời

Viết lịch sử Tổ đời

Cho muôn nơi nước Việt

Viết những lời đặc biệt

Trong sách Thần đã ghi

Sách viết lời Thiên Tri

Sách Thần đã ghi rõ

Ai xem kỹ sẽ tỏ

Ai đọc nhiều sẽ thông

Đọc từng chữ, từng dòng

Lời Tiên Tri nhắn nhủ

Các sách Thần có đủ

Đủ lời dạy thiết tha

Như lời dạy của Cha

Dạy con thơ từ nhỏ

Để cho con hiểu rõ

Về tích cổ ngọn nguồn

Để cho con tỏ tường

Luật Trời và Luật Đạo

Cha dẫn dắt chỉ bảo

Cho con cháu nghe lời

Hãy làm theo Luật Trời

Làm theo Luật Tổ Nước

Đừng ai sai phản ngược

Lại Tổ Nước, Tổ Trời

Như sai phạm luật đời

Luật Nhà nước qui định

Vua Hùng muốn dự tính

Vua Hùng muốn dân ta

Dân nước hãy hiểu ra

Lo Đạo Nhà nước Việt

Những bài viết đặc biệt

Trong những quyển sách này

Và bao bài trước đây

Đền Hoà Bình ghi lại

Mười hai năm còn mãi

Lời Cha Mẹ nước nhà

Lời dạy dân nước ta

Đạo Nhà Hồn Tổ Nước

Lời ước sẽ thành được

Lời ước sẽ phải xong

Theo luật định trong vòng

Thập nhị năm phải được

Mười hai năm Thánh ước

Mười hai năm Tổ mong

Đã được trọn một vòng

Mười hai năm con giáp

Một chu kỳ mạch lạc

Từ lẻ một trở đi

Theo một nhật lệnh ghi

Một chu kỳ đã định

Việc nhà Trời đã tính

Việc Tổ Nước đã bàn

Lẻ mười hai phải làm

Phải làm đạo bằng được

Đạo của nước Nam nhà

Dân nước hãy nghe ra

Hãy trị tà phản Quốc

Hãy trị tà bắt chước

Đạo Nước đã dạy dân

Họ dạy sai Đạo Thần

Họ làm dân mê đạo

Họ dạy dân thờ láo

Thờ âm binh lên ban

Thờ một bát trên bàn

Bát hương không có cốt

Đãi cát thờ âm binh

Chính là thờ tà tinh

Phép tà đã định hình

Thờ bát hương không cốt

Ai thờ người ấy dốt

Người ấy nghe đồng tà

Đồng ấy hại dân ta

Thầy tà lừa dân chúng

Thầy tà không biết cúng

Như thầy Thánh nước nhà

Thầy Thánh nước Nam ta

Làm theo lời Thánh dạy

Làm theo lời Thánh cậy

Đáp nghĩa và đền ơn

Lễ theo Luật Thiên Vương

Theo Lệnh Trời, Thánh chỉ

Lễ theo một nguyên lý

Thờ Tổ nghiệp Ông Cha

Hai ban thờ riêng ra

Thần riêng ban, riêng bát

Gia Tiên thờ riêng khác

Không thờ chung một ban

Không quy đồng một bàn

Ai quy đồng là hỗn

Phật, Thánh riêng không chung

Hãy thờ hai ban cùng

Thờ theo chung một hướng

Mẫu thờ đẹp trang nghiêm

Có câu đối thiêng liêng

Ở ban thờ Gia tiên

Thật đẹp đẽ dịu hiền

Thật uy nghiêm trang trọng

Thờ cao nhất Quốc kỳ

Thứ hai Bác uy nghi

Dưới là Gia tiên Tổ

Bát hương riêng cốt số

Số hai thờ Gia tiên

Số một thờ cao hơn

Bên trái ban thờ Tổ

Từ bên ngoài đi vào

Cao hơn một gang rưỡi