LỜI TÂM LINH

HỒN TRỜI HỒN NƯỚC

GỬI BỘ VĂN HÓA NƯỚC VIỆT NAM

GỬI VIỆN KHOA HỌC TÂM LINH

VIỆN NGHIÊN CỨU TÂM LINH

TIỀM NĂNG CON NGƯỜI

NƯỚC VIỆT NAM

Ngày 14/3/2009 – 28/02/Kỷ Sửu

 

 

Nước Việt Nam có hồn Trời, hồn Nước

Hồn Trời ban, hồn Nước đã đang ban

Cuối thế kỷ, sang thế kỷ lọc sàng (Thế kỷ 20, 21)

Hồn Trời, Đất đã phát ban xuống thế

Thế kỷ hai mươi là gốc rễ

Gốc rễ Tâm Linh phát ban dân

Ban từ nơi Trời, Đất sinh trần

Sinh hạ giới từ nơi nước Việt

Nước Việt Nam thật là đặc biệt

Có hồn Trời, hồn Nước đã ban

Có Tâm Linh từ ở tòa vàng

Có lời Thánh ban làm việc đạo

Lời từ Trời, Trời đã soạn thảo

Lời từ Đất, Đất đã ban ra

Lời từ Tổ Tông, Ông Cha ta

Lời hồn Thánh nước nhà giáng dạy

Thánh đọc lời, Thánh đã trông cậy

Nơi Thánh ban gốc đạo nhà Trời

Nơi Thánh ban gốc Đạo Nước đời

Cho nước Việt một nơi gốc đạo

Có kỷ cương, đường lối đạo giáo

Có luân thường, đường lối Quốc gia

Có luật lệnh Thiên, Âm trên tòa

Có điều luật của Tòa Tiên Thánh

Có Giáo lý, Giáo luật rành mạch

Có Giáo pháp, Giáo lễ rõ ràng

Có sách kinh cầu Trời, Đất ban

Có kinh Phật, có đủ kinh Thánh

Dạy dân ta biết về nguồn ngạch

Phật từ đầu, Thánh đã từ đâu

Ai ngôi cao, ngôi thấp thờ cầu

Ai thờ chủ, để cầu vọng bái

Dân không biết xưa, nay đã phải

Thờ người không có chút công lao

Để thờ tự cho đúng ngôi vào

Phải theo luật Thiên Trời quy định

Muốn biết luật Thiên Trời dự tính

Muốn biết luật của Tổ Tông ta

Ai muốn nghe luật Âm nước nhà

Hãy về nơi gọi Tòa Tiên Thánh

Có người viết lời Trời rành mạch

Có người viết lời Tổ tỏ tường

Hồn người xưa đọc cho trần dương

Tai nghe được, viết lời rành mạch.